Bel nu: 020-6536200

Algemene Voorwaarden

Door deze voorwaarden kunnen City Air Express BV, Air Track worldwide courier en haar agenten en gelieerde ondernemingen (hierna CAE te noemen):
1. Niet aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde verliezen en schade; en
2. Zo ze al aansprakelijk kunnen worden gesteld is het bedrag waarvoor CAE aansprakelijk is beperkt tot het in deze voorwaarden opgegeven bedrag.
De afzender wordt derhalve aangeraden zelf voor dekking door verzekering zorg te dragen waar door CAE niet uitdrukkelijk aansprakelijkheid wordt aanvaard.

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoers-, transport-, documentenkoeriers-, expeditie-, luchtvracht- en besteldiensten alsmede alle soortgelijke of aanverwante diensten van CAE. Een afzender die van een van deze diensten van CAE gebruik maakt, aanvaardt daarmee de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
b. Met deze Voorwaarden vervallen alle voorgaande schriftelijke, mondeling of stilzwijgende overeenkomsten tussen CAE en de afzender. CAE is niet gebonden aan enige afwijking van deze voorwaarden, tenzij een dergelijke afwijking op schrift is gesteld en is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van CAE. Bij ontbreken van een dergelijke schriftelijke overeengekomen afwijking zullen deze Voorwaarden en de condities en voorwaarden vermeld op de CAE-Airway Bill ondertekend door de afzender de gehele overeenkomst uitmaken tussen CAE en iedere afzender die gebruik maakt van de diensten geboden door CAE. Geen enkele werknemer van CAE is gemachtigd deze voorwaarden te wijzigen of daarvan af te wijken, uitgezonderd zoals hierboven vermeld.

2. Omschrijvingen

a. Onder een document in de zin van deze Voorwaarden dient verstaan te worden iedere zaak zonder handelswaarde in een enveloppe, zak, koker, doos, pakket, of andere verpakking door CAE ter vervoer aanvaard.
b. Onder een pakket in de zin van deze Voorwaarden dient te worden verstaan iedere zaak met handelswaarde in een enveloppe, koker, doos, pakket of andere verpakking door CAE ter vervoer aanvaard.
c. Onder een zending in de zin van deze Voorwaarden dient te worden verstaan het totaal van alle (elk) document(en) of pakket(ten) (ongeacht het aantal) dat door CAE wordt aanvaard en/of afgehaald op een bepaald tijdstip van een zekere plaats onder eenzelfde Airway Billnummer ter verzending naar een zeker adres.
d. Onder een collectzending in de zin van deze Voorwaarden dient te worden verstaan een zending waarbij de vrachtkosten, waaronder begrepen de in verband daarmee verschuldigde belastingen en andere heffingen, door de geadresseerde dienen te worden voldaan.
e. Onder een rembourszending in de zin van deze Voorwaarden dient te worden verstaan een zending waarbij naast de vrachtkosten tevens de waarde van de zending en alle bijkomende kosten zoals belastingen, heffingen, in- en uitvoerrechten geheel of gedeeltelijk door de geadresseerde dienen te worden voldaan.

3. Vervoer en betaling

CAE verplicht zich, mits tegen betaling door de afzender overeenkomstig de geldende tarieven geldend op de dag van aanvaarding van de zending door CAE, de zendingen te vervoeren tussen de plaatsen die zijn overeengekomen door CAE en de afzonderlijke afzender(s).
a. CAE behoudt zich het recht voor de zendingen te vervoeren volgens iedere route en methode die zij verkiest en door middel van opeenvolgende vervoermiddelen en volgens haar eigen afhandelings-, opslag-, overslag- en transportmethodes.
b. In beginsel zullen alle door CAE aanvaarde zendingen ten kantore van CAE danwel op een andere door CAE aan te wijzen plaats worden nagewogen. Indien er sprake is van een afwijking van het door de afzender opgegeven en/of op de CAE-Airway Bill ingevulde gewicht, is het vastgestelde gewicht bepalend. CAE stelt de afzender op diens verzoek in de gelegenheid bij de controle aanwezig te zijn.
c. Alle door CAE voor het verrichten van vervoer genoteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere vormen van belasting, heffing, kosten en in- en uitvoerrechten en slechts de afzender en/of geadresseerde zijn voor dergelijke heffingen en kosten aansprakelijk. CAE behoudt zich te allen tijde het recht voor de in verband met het vervoer verschuldigde prijzen aan te passen onder meer doch niet uitsluitend in geval van stijging van de brandstofprijzen, loonkostenstijgingen, etc. en zal de afzender van een dergelijke aanpassing mondeling en/of schriftelijk in kennis stellen.
d. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever c.q. afzender in gebreke zal zijn tijdig de betaling te verrichten, zal CAE gerechtigd zijn haar vordering uit handen te geven, en zullen alle op de incasso vallende kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever c.q. afzender komen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag.
e. CAE behoudt zich het recht voor om enige dienst ten behoeve van enige client slechts tegen contante en/of voorafgaande betaling te verrichten.

4. Restricties

a. CAE behoudt zich het recht voor om het vervoer van een zending op ieder door haar gewenst tijdstip na aanvaarding te staken als zulk een zending mogelijkerwijs schade of vertraging zou kunnen veroorzaken aan andere zendingen, uitrusting of personeel, of indien het vervoer van die zending bij wet is verboden of in strijd is met enige van de in deze Voorwaarden vervatte voorschriften, zonder daarmee op enigerlei wijze jegens de afzender aansprakelijk te worden.
b. CAE behoudt zich het recht voor om iedere zending te openen en te inspecteren om zich er van te overtuigen dat de inhoud niet in strijd is met enige van onderhavige Voorwaarden en dat deze naar het land van bestemming kan worden vervoerd binnen de normale douaneprocedures en afhandelingssystemen van CAE. Met uitoefening van dit recht biedt CAE geen garantie dat iedere zaak die wordt vervoerd kan worden vervoerd zonder dat daarmee de wet van enigerlei land of staat van waaruit, waarheen of waardoor de zaak zou worden vervoerd, wordt overtreden.
c. CAE is geen vervoersmaatschappij met lijndiensten en zij vervoert uitsluitend goederen die vallen onder deze Voorwaarden. CAE behoudt zich het recht voor om het vervoer of het transport van zaken ten behoeve van bepaalde personen of ondernemingen als ook het vervoer of het transport van bepaalde soorten van goederen naar haar goeddunken te weigeren of te staken.

5. Beperking van Aansprakelijkheid

Onverminderd het gestelde in artikel 6 en 7 van deze Voorwaarden en onverminderd eventuele dwingende wettelijke en/of verdragsbepalingen, zal CAE slechts voor de zending verantwoordelijk zijn terwijl deze zich onder berusting en het toezicht van CAE bevindt en zal zij slechts tot de hieronder aangegeven maxima aansprakelijk zijn, jegens de afzender of enige andere belanghebbende, voor schade aan of verlies van de zending op een moment dat deze zich onder de berusting en het toezicht van CAE bevindt. In geen geval echter zal een dergelijke aansprakelijkheid voor welke zending dan ook het laagste van de hierna Sub. a, b en c genoemde bedragen overschrijden:
a. EENHONDERD EURO ( 100,00); of
b. Het bedrag van de schade t.g.v. beschadiging aan of verlies van een pakket; of
c. De Werkelijke Waarde van een document of pakket zoals hieronder bepaald, ongeacht de commerciele bruikbaarheid of de bijzondere waarde voor de afzender.
-De werkelijke waarde van een document zal worden vastgesteld aan de hand van de kosten van het opstellen, vervangen, opnieuw opstellen of reconstrueren daarvan ten tijde en op de plaats van verzending.
-De Werkelijke Waarde van een pakket zal worden vastgesteld aan de hand van de reparatie-, vervangings-, wederverkoop- of marktwaarde ten tijde en op de plaats van verzending, waarbij het bedrag zal gelden dat van deze bedragen het laagst is. In geen geval zal de waarde de oorspronkelijke, werkelijk door de afzender betaalde kosten van de zaak plus 10% te boven gaan.

6. Uitsluiting van gevolgschade

CAE zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte gevolgschade (d.w.z. andere schade dan de in Sub 5 bedoelde schade aan de vervoerde zaak zelf) op welke wijze dan ook ontstaan onafhankelijk van de vraag of CAE al dan niet op de hoogte was dat dergelijke schade zou kunnen ontstaan. Onder gevolgschade is bijvoorbeeld te verstaan verlies van inkomsten, winst, rente, bruikbaarheid, verlies van afzetgebied of goodwill, ontstaan van extra kosten, etcetera.

7. Gevallen waarin geen aansprakelijkheid wordt aanvaard

a. Terwijl CAE zich in zal spannen om te zorgen voor snelle levering overeenkomstig geregelde afleveringsschema’s zal CAE, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk zijn voor vertraging bij afhalen, vervoer of levering van enigerlei zending, ongeacht de oorzaak van een dergelijke vertraging.
b. CAE is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, foutieve aflevering of niet-aflevering als gevolg van:
-De handeling, het verzuim, of de nalatigheid van de afzender, de geadresseerde of enige andere partij die belang stelt te hebben bij de zending;
-De aard van de zending of enig gebrek er van;
-Schending door de afzender of geadresseerde van enige van onderhavige voorwaarden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onjuist of onvoldoende verpakken, adresseren, onjuist of onvoldoende beschrijven van de inhoud van enige zending, of het niet in acht nemen van enigerlei voorschriften met
betrekking tot zendingen die niet voor transport aanvaardbaar zijn, ongeacht of deze regels nu of later aan de zender worden bekend gemaakt.
-Overmacht, waaronder in elk geval ook is te verstaan gevaren van de lucht, misdaden, overheidshandelen gebaseerd op werkelijk of schijnbaar wettelijk gezag, handelingen of nalatigheden van post-, douane- of andere overheidsambtenaren, relletjes, stakingen of andere plaatselijke geschillen, risico’s voortvloeiende uit oorlogstoestanden, weersomstandigheden, temperatuur- of atmosferische veranderingen of omstandigheden, vertraging door mechanische of andere oorzaken van enigerlei vliegtuig gebruikt ten behoeve van transportdiensten, verlies of tijdelijke intrekking van enigerlei vergunning, permissie of machtiging nodig voor het transport en alle oorzaken waarop CAE redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen;
-Handelingen of nalatigheden door enigerlei postdienst, expediteur, of andere persoon of rechtspersoon aan wie door CAE een zending is aangeboden ter transport naar een plaats die gewoonlijk niet door CAE wordt bediend, ongeacht of de afzender had verzocht om of op de hoogte was van een dergelijke levering via derden;
-Schade door electrische of magnetische oorzaken, of andere vergelijkbare schade aan electronische of fotografische beelden of opnamen in welke vorm dan ook; of schade veroorzaakt door insecten of ongedierte.

8. Claim

a. Iedere claim (eis tot schadevergoeding) door een afzender ingediend moet op schrift gesteld worden ontvangen door het CAE-kantoor het dichtst gelegen bij de plaats waar de zending door CAE werd aanvaard, en wel binnen 8 dagen na de dag van deze aanvaarding. Na deze termijn is elke aanspraak jegens CAE vervallen.
b. Niettegenstaande al het voorgaande, zal een eis tot verlies- of schadevergoeding niet in behandeling worden genomen, zolang niet alle transportkosten zijn betaald. Het bedrag van de vordering mag niet in mindering worden gebracht op enigerlei transport- of andere kosten aan CAE verschuldigd en de klant ziet hierbij af van elk en ieder recht, met inbegrip van alle wettelijke rechten of gebruiken, om het bedrag van een dergelijke eis te compenseren met of te korten op aan CAE verschuldigde transport- of andere kosten.

9. Niet voor Transport Aanvaardbare Stoffen en Zaken

a. De afzender is verantwoordelijk voor de nauwkeurige omschrijving van de zending op de CAE-Airway Bill en dient er voor zorg te dragen dat er geen stoffen of zaken aan CAE worden geleverd waarvan deze CAE, in deze Algemene Voorwaarden op andere wijze, is verklaard dat zij onaanvaardbaar zijn.
b. CAE vervoert via haar koeriersdienst geen:
Betaalmiddelen Vuurwapens Tabak Juwelen Edele Metalen Antiquiteiten Kascheques Postwissels Drugs Planten Farmaceutica Kunstwerken Sterke Drank Voedingsmiddelen Postzegels Edelstenen Explosieven Reischeques Bederfelijke waar Baren goud of zilver
-Verhandelbare stukken aan Toonder
-Ontuchtige, obscene of pornografische zaken
-Industriediamanten en sierdiamanten
-Door IATA aan beperkingen onderworpen zaken, zoals gevaarlijke en/of brandbare stoffen
-Bezittingen welks vervoer bij enigerlei wet, voorschrift of verordening van enige federale, staten- of plaatselijke overheid van enig land vanwaar, waarheen, of waardoorheen de zaken zouden worden veroverd, verboden is.
c. In geval een afzender een dergelijke zaak of enige zaak die al of niet opzettelijk, en al of niet voor in- en uitvoerrechtendoeleinden door de afzender voor een te lage waarde is opgegeven of die onjuist op de CAE-Airway Bill is omschreven, aan CAE ter vervoer zou geven, zal de afzender CAE vrijwaren (zulks in de ruimste zin van het woord) tegen alle vorderingen, schadevergoedingseisen, boetes, kosten en schaden die daardoor mochten ontstaan. CAE behoudt zich het recht voor zich van een dergelijke zending te ontdoen, op een wijze welk haar goeddunkt en/of de zending over te dragen aan iedere vertegenwoordiger of werknemer in dienst van enige nationale of plaatselijke overheid die over deze zaken zeggenschap stelt te hebben. Het staat CAE vrij alle aan haar in deze bepaling voorbehouden rechten uit te oefenen zonder dat de afzender CAE terzake op enigerlei wijze aansprakelijk kan houden.

10. Onbestelbare zendingen

a. Iedere zending die moet worden vastgehouden op de plaats van bestemming om daar te worden afgehaald door enige andere persoon dan CAE, zal op die plaats worden vastgehouden gedurende vijf (5) werkdagen gerekend vanaf de dag van aankomst op de bestemming. Indien niet binnen deze tijdsperiode afgehaald, wordt de zending als onbestelbaar beschouwd.
b. Als een zending om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten en weglaten in leveringsinstructies, onbestelbaar is verklaard, zal de afzender daarvan geheel voor diens eigen kosten op de hoogte worden gesteld, waarna de afzender de zending eventueel kan laten afhalen of retourneren.
c. Als op verzoek van de afzender een zending wordt teruggestuurd, is de afzender aansprakelijk voor alle kosten samenhangend met de terugzending, en CAE is gerechtigd betaling te eisen voor alle verschuldigde kosten voor genoemde zending, met inbegrip van de kosten van terugzending, voordat de zending wordt geretourneerd.
d. Als de afzender niet kan worden verwittigd of als deze niet zorgt voor een passende regeling met betrekking tot de zending, zal CAE de zending gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de dag van aanvaarding voor vervoer, vasthouden. Alle hiermee gepaard gaande kosten voor opslag of pakhuishuur in deze periode zijn voor rekening van de afzender.
e. Van zendingen die na negentig (90) dagen nog niet zijn opgeeist zal CAE zich ontdoen op een door haar te kiezen wijze, zonder dat terzake enige aansprakelijkheid van CAE ontstaat.

11. Retentierecht op Verzonden Goederen

CAE heeft op alle verzonden goederen het recht van retentie ter dekking van vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, voorschotten of andere onkosten van welke aard ook voortkomende uit het betreffende vervoerscontract of vroegere vervoerscontracten en/of mondelinge overeenkomsten met dezelfde partij en kan weigeren de goederen over te dragen totdat deze kosten zijn betaald.

12. Collect- en Rembourszendingen

a. Normaliter accepteert CAE geen collectzendingen. In alle gevallen waarin een dergelijke zending door CAE wordt aanvaard, behoudt CAE zich het recht voor om levering te weigeren totdat alle transportkosten en andere kosten zijn betaald. In alle gevallen waarin de geadresseerde geheel of gedeeltelijk weigert te betalen, is de afzender gehouden al deze kosten alsmede overige door CAE gemaakte kosten en geleden schade te betalen, waarin zonder enige beperking begrepen zijn de kosten van terugsturen van de zending.
Artikel 10 onderdelen b t/m e zijn overeenkomstig van toepassing.
b. CAE accepteert geen rembourszendingen. Voor zover niettemin een dergelijke zending door CAE mocht worden aanvaard, geldt het onder 12 sub a bepaalde op overeenkomstige wijze.

13. Garanties gegeven door de Afzender

De afzender waarborgt dat:
a. Het opgegeven bestemmingsadres volledig en juist is en is opgesteld in het Engels voor niet-Nederlandstalige landen van bestemming. De afzender bevestigt dat alle informatie hetzij mondeling doorgegeven aan CAE hetzij vermeld op de vrachtbrief of enig ander document dat op de verzending van toepassing is juist en volledig is. De afzender geeft CAE volmacht om hetzij zelf alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de in- en uitvoer of de in- en uitklaring van een pakket, hetzij om de genoemde formaliteiten te doen uitvoeren door een derde.
b. De aan CAE toevertrouwde documenten of pakketten zodanig verpakt zijn dat zij bestand zijn tegen de normale methodes van behandeling en transport.
c. Zijn zending voldoen aan alle reglementen en wetten in het bijzonder met betrekking tot de douane en de in- en uitvoer van het land van waaruit, waarheen of waardoor de zending wordt vervoerd en dat hij alle klachten, schadevergoedingen, boetes en uitgaven ontstaan door tekortkomingen met betrekking tot de genoemde wetten en reglementen voor eigen rekening zal nemen en CAE terzake zal vrijwaren.
d. CAE gerechtigd is om namens hem de nodige documenten in te vullen in overeenstemming met de wetten en reglementen in betrokken landen. De afzender geeft CAE ook volmacht om namens hem alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de in- of uitvoer of de in-en uitklaring van de verzonden pakketten in de hoedanigheid van douanemakelaar, hetzij om de genoemde formaliteiten te doen uitvoeren door een derde.
e. Hij de gerechtigde is terzake alle zaken aan CAE ter transportering aangeboden of dat hij de gemachtigde is van de gerechtigde. Voorts garandeert de afzender dat hij gemachtigd is deze Voorwaarden te accepteren en dat hij genoemde Voorwaarden ook daadwerkelijk accepteert namens zichzelf en als tussenpersoon voor en namens alle andere personen die enig belang hebben of zullen krijgen bij de zending.
f. Hij de middelen zal bewaren die kunnen dienen voor de reproductie van alle documenten die via CAE worden verzonden.
De Afzender dient CAE te vrijwaren tegen alle schade en kosten die het gevolg zijn van schending van de bovengenoemde garanties.

14. Nietigheid en niet-naleving van deze Voorwaarden

a. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden danwel de toepassing van een dergelijke bepaling nietig is of zal blijken, dan zal die bepaling zoveel mogelijk worden nageleefd als toelaatbaar is en zullen de overige bepalingen uit deze Voorwaarden niet worden aangetast.
b. Indien CAE niet steeds de strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CAE het recht zou verliezen in toekomstige gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

15. Verdragen

Als een zending een eindbestemming of een tussenstop heeft in een ander land dan het land van vertrek, is mogelijk het Verdrag van Warschau of het CMR van toepassing. Het betrokken verdrag regelt dan, voor zover het dwingend van toepassing is, de aansprakelijkheid van CAE en brengt in een aantal gevallen een andere beperking van die aansprakelijkheid met zich mee met betrekking tot verlies van of schade aan de zending.

16. Boek 8 NBW

Voor zover het vervoer van enige zending over de weg geschiedt en Boek 8 NBW van toepassing is, blijven onderhavige Voorwaarden van toepassing voor zover deze niet door dwingendrechtelijke bepalingen van genoemd Boek terzijde worden gezet.

17. Geschillen en toepasselijk recht

a. Op alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands Recht van toepassing.
b. Geschillen worden beslist door de bevoegde rechter te AMSTERDAM, Nederland.

18. Verzekering

a. Op verzoek van de afzender en na betaling hiervoor tegen de op dat tijdstip geldende tarieven, regelt CAE namens de afzender een verzekering tot een bedrag van niet meer dan 10.000,00. De afzender ontvangt desgewenst tevoren een exemplaar van de bij de verzekering geldende verzekeringsvoorwaarden.
b. De verzekeringsdekking is neergelegd in de voorwaarden vervat in de verzekeringspolis verstrekt door de verzekeraar. Aan de afzender zal op zijn verzoek een certificaat als bewijs van de gesloten verzekering ter beschikking worden gesteld.
c. Gevolgschade en verlies of schade als gevolg van vertragingen worden door deze verzekeringspolissen niet gedekt.

Copyright

The copyright on all the material on this website (all electronic data falling within the domain names cityair.nl and airtrack.nl) rests at City Air Express BV and Air Track worldwide courier BV. The material on this website is intended for personal use only. Without explicit written permission from City Air Express, it is not permitted to store or spread information from this website (text, images and html-codes included) by electronic or pressed media, or in any other way.

Disclaimer

Although the authors have made every effort to ensure the accuracy and completeness of the information contained on this website, it is possible that the offered material contains inaccuracies. The use of this website and material of it occurs thus for risk of the user. City Air Express cannot be held responsible for possible damage as a result of the use of the offered material. The contents of this website can be modified without notification.

Waarom Wij?
  • 34 jaar ervaring
  • 24/7 bereikbaar
  • Concurrerende tarieven
  • Persoonlijk contact
  • Geen doorkeuzemenu's
  • Hoog servicelevel